Overheden

Denken in belangen en oplossingen

Rijk, Provincies en Gemeenten hebben op uiteenlopende wijze te maken met geluid. Zo ben ik betrokken geweest bij de dimensionering van geluidbeperkende voorzieningen en de sanering van woningen langs rijks- provinciale- en gemeentewegen alsmede bedrijfssaneringen op grote industrieterreinen. Veelal in opdracht van een overheidsorgaan. Ook in het kader van vergunningen, zonebeheer en evenementen is de overheid in beeld als vergunningverlener, handhaver, toezichthouder of aanvrager.  Bij dergelijke projecten is sprake van een groot scala aan betrokken personen en disciplines. Het liefst ben ik daarbij dienstbaar om een en ander als ervaren geluidsdeskundige in goede banen te leiden. Mijn ervaring en deskundigheid gebruiken om de best denkbare oplossingen voor te leggen. Daarbij vooral niet vergeten dat veel maatregelen worden bedacht in de directe levenssfeer van mensen en dat die ook het gevoel moeten hebben dat hun belangen worden gerespecteerd. Dat geeft meer draagvlak en levert na afloop minder nazorg bij projecten waarbij geluid een belangrijk element is.